Pwy ydy GACGC?


  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Mae Cymdeithas Cynghori ac Adfocatiaeth Gogledd Cymru wedi bod yn darparu gwasanaethau eiriolaeth yng Ngogledd Cymru ers 1997

Ein Datganiad Pwrpas:

Hybu a darparu cyngor ac eiriolaeth ar gyfer pobl sydd yn wynebu anfantais drwy anabledd, salwch, oedran neu eithrio cymdeithasol, sydd yn byw, yn enwedig ond nid yn unig, yng Ngogledd Cymru”.

Rydyn ni’n elusen gofrestredig ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant  Rhif Elusen Gofrestredig | Rhif Cwmni Fe’n llywodraethir gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr Ymddiriedol gwirfoddol Emlyn Pennant Thomas yw’n Cadeirydd a gellir cysylltu ag ef ar Bydd hyn yn ddilys o Gorffennaf 2017 i mis Mehefin 2020. Os hoffech wybod mwy am y marc ansawdd perfformiad, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Cyfieithu:

Mae GACGC eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu mynychu ein gwasanaethau. Os oes angen eiriolwr ar rywun ond ni allent siarad Cymraeg neu Saesneg, byddwn yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i gyfieithydd. Byddwn yn gweithio gyda’r unigolyn i ddod o hyd i gyfieithydd.

Y Manylion


Cychwynnodd NWAAA yn ysbyty hirdymor Bryn y Neuadd yn cefnogi pobl gydag anableddau dysgu i adsefydlu mewn bywyd cymunedol. Ers hynny rydyn ni wedi ymgymryd â llawer o waith eiriolaeth newydd a gwahanol ledled siroedd Gogledd Cymru.

Mae’r rhan fwyaf o’n gwaith yn cael ei gomisiynu gan Awdurdodau Lleol, ond mae gennym hefyd gytundebau gyda nifer o fudiadau eraill sydd yn gweithio yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.

Galluogi Pobl i Goresgyn Problemau

Mae NWAAA hefyd yn ymgymryd â gwaith a brynir yn ôl y galw a gwaith at ofynion unigol yn ôl yr angen. Er enghraifft, rydyn ni’n cynnig Gwasanaethau Eiriolaeth i unigolion sydd yn byw yng Ngogledd Cymru ond sydd mewn lleoliad ‘allan o’r sir’. Yn yr achosion hyn bydd yr Awdurdod Lleoli yn prynu ein gwasanaeth am gyfnod byr o amser.

Rydyn ni hefyd yn cynnal gweithgareddau ymgynghori ac ymgysylltu ar ran mudiadau sector cyhoeddus; mae’r rhain yn aml yn cael eu prynu yn ôl y galw. Mae NWAAA yn credu’n gryf mewn galluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau.Rydym yn anelu at weithio gyda phobl cyn i sefyllfa fod yn argyfwng ac rydym yn anelu at weithio mewn modd sy’n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Grymuso yw’r enw ar hyn.

Mae NWAAA yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a byddwn yn gweithio’n galed gyda neu ar ran person sy’n credu eu bod yn cael eu heithrio neu eu rhoi dan anfantais oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn brwydro dros gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol. Rydyn ni’n defnyddio’n profiad o weithio gyda’n cleientiaid i adael i wasanaethau wybod am y pethau y gallan nhw eu gwneud yn wahanol. Gweithio dros newid cymdeithasol a chyfiawnder cymdeithasol yw hyn.

Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella’r hyn rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni’n meddwl am beth ellir ei wneud yn well ac yn rhoi cynnig ar syniadau newydd. Ymarfer gritigol a myfyriol yw hyn.

Trained to a High Standard in Inde-pendent Advocacy

Mae pob un o’n Swyddogion Eiriolaeth wedi cyflawni neu’n gweithio tuag at y Cymhwyster Eiriolaeth Cenedlaethol. Mae hyn yn golygu ein bod oll wedi’n hyfforddi i safon uchel mewn Eiriolaeth Annibynnol.

Os ydych â diddordeb yn y ffordd y mae ein sefydliad yn gweithio ac eisiau ein helpu i ddatblygu, y gallech chi ddod yn aelod o’r Fwrdd! Gallwch cysylltu â ni drwy ddefnyddio ein dudalen cysylltwch

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.