Beth yw Eiriolaeth?


  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Eiriolwr yw rhywun sydd yn gwrando ac yn siarad gyda chi er mwyn deall yn llawn beth yw’r broblem neu’r anhawster sydd gennych. Maen nhw’n gallu gweithio gyda chi i geisio datrys y broblem neu’r anhawster mewn modd sy’n gyfforddus i chi. Gall eiriolwr eich cefnogi chi i ddweud beth ydi’ch barn neu ddymuniad, neu os nad ydych chi’n hapus gwneud, maen nhw’n gallu siarad ar eich rhan.

Ein heiriolwyr yn NWAAA

  • Rydyn ni’n annibynnol, sydd yn golygu nad ydyn ni’n cael ein dylanwadu na’n rheoli gan y Gwasanaethau Cymdeithasol nac unrhyw un arall. 
  • Fe wnawn ni eich trin chi, a’ch barn, gyda pharch bob amser. Wnawn ni ddim eich beirniadu chi mewn unrhyw ffordd.
  • Gallwn eich cefnogi chi i ddelio â phroblem ar eich pen eich hun. Hunan eiriolaeth yw hyn, ac mae’n eich grymuso chi i gael rheolaeth dros sut caiff eich problem ei thrin. Mae’n gallu helpu i roi’r hyder i chi ddelio â materion eich hunan yn y dyfodol.
  • Rydyn ni’n gweithio gyda chyfrinachedd cadarn, sydd yn golygu na fydd beth bynnag rydych chi’n ei drafod gyda ni yn cael ei rannu gydag unrhyw un arall heb eich caniatâd.
  • Ond, os yw’r eiriolwr yn credu eich bod chi, neu unrhyw un arall, mewn perygl o gael eich cam-drin neu’ch esgeuluso, gallem benderfynu pasio’r pryder ymlaen i berson neu fudiad arall.
  • Wnawn ni ddim eich cynghori beth i’w wneud, ond fe wnawn ni ddod o hyd i wybodaeth i’ch helpu chi benderfynu beth yw’r ffordd orau ymlaen i chi.

Cyfrinachedd ac Eiriolaeth

Mae eich perthynas gyda’ch eiriolwr yn gyfrinachol ac yn breifat. Mae eich eiriolwr yno i chi.

et|icon_house|

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

et|icon_phone|

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

et|social_facebook|

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.