Ffurflen Gyfeirio I Gwasanaeth Eiriolaeth


  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Mae’r ffurflen hon yn cynnwys cwestiynau am amgylchiadau personol a manylion personol. Mae’n gofyn am y ffordd orau o gyfathrebu ac am y materion y mae angen Eiriolaeth ar eu cyfer. Bydd y cwestiynau hyn yn ein helpu ni i weithio gyda chi / ein cleientiaid yn y ffordd orau i chi / iddyn nhw.

Gall y sawl sydd eisiau’r gwasanaeth, rhywun arall ar eu rhan, gweithiwr proffesiynol neu staff GACGC lenwi’r ffurflen. Gellir argraffu’r ffurflen hon neu ei llenwi yn electronig.

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.