Ffurflen Gyfeirio I Gwasanaeth Eiriolaeth


  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Mae’r ffurflen hon yn cynnwys cwestiynau am amgylchiadau personol a manylion personol. Mae’n gofyn am y ffordd orau o gyfathrebu ac am y materion y mae angen Eiriolaeth ar eu cyfer. Bydd y cwestiynau hyn yn ein helpu ni i weithio gyda chi / ein cleientiaid yn y ffordd orau i chi / iddyn nhw.

Gall y sawl sydd eisiau’r gwasanaeth, rhywun arall ar eu rhan, gweithiwr proffesiynol neu staff GACGC lenwi’r ffurflen. Gellir argraffu’r ffurflen hon neu ei llenwi yn electronig.

et|icon_house|

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

et|icon_phone|

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

et|social_facebook|

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.