Gwasanaeth Cynrychiolydd Person Perthnasol âThâl


  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Beth yw Cynrychiolydd Person Perthnasol a Thâl?

Mae’n rhaid i bawb sydd ag awdurdodiad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid safonolgael cynrychiolydd i sicrhau bod unrhyw amodau yn cael eu bodloni; i roi gwybod i’r person am eu hawliau a sut i arfer yr hawliau hynny.

Os nad oes person di-dal sy’n gallu ymgymryd â’r rôl hon, mae’r Awdurdod Lleol yn penodi Cynrychiolydd Person â Thâl o GACGC. Mae ein Cynrychiolwyr â Thâl yn annibynnol o’r cartref gofal neu’r ysbyty, yn ogystal â’r Awdurdod Lleol â’r Corff Goruchwylio. Mae ein gwasanaeth am ddim i’r sawl sydd wedi’i amddifadu o’i ryddid.

Beth yw eu rôl?

  • Ymweld â’r sawl sydd wedi’i amddifadu o’i ryddid yn rheolaidd,
  • Cynorthwyo’r person i ddeall ei awdurdodiad Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a sut mae’n effeithio arnyn nhw,
  • Cyn belled ag y bo modd, cynorthwyo’r person i arfer ei hawliau os dymuna wneud hynny,
  • Sicrhau bod unrhyw amodau sydd ynghlwm â’r awdurdodiad yn cael eu bodloni,
  • Gofyn am adolygiad o’r awdurdodiad,
  • Herio’r awdurdodiad drwy foddau lleol neu drwy’r Llys Gwarchod.

Os ydych chi'n teimlo bod angen atgyfeiriad rhywun, ffoniwch ni i drafod 01248 670852

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.