Wrexham Independent Advocacy Service


  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Mae GACGC yn gweithio ledled Sir Wrecsam, ac mae gennym swyddfa yng Nghoedpoeth.

Rydyn ni’n gweithio gydag oedolion sy’n anabl ac rydyn ni’n gweithio gyda phobl hŷn.

Gallwn ddarparu gwasanaethau eiriolaeth i bobl sydd angen help ychwanegol i gymryd rhan yng nghynllunio eu gofal ac asesiadau gofal.

Gallwn hefyd weithio gyda phobl sy’n ei chael yn anodd lleisio barn neu wneud eu dewisiadau eu hunain am eu bywyd.

Ein nod yw helpu pobl i ddeall eu sefyllfa er mwyn eu galluogi i wneud y penderfyniad gorau iddyn nhw, yna gwneud yn siŵr bod pobl eraill yn parchu’r penderfyniad hwnnw ac yn gweithredu arno.

Dyma rai o’r materion mae pobl yn cael cymorth gennym ar eu cyfer:

b3lineicon|b3icon-cart-add||Cart Add

Sut i fyw eich bywyd

et|icon_info_alt|p

Ble i fyw

et|icon_house|

Mynd i gyfarfodydd

b3lineicon|b3icon-medical-pin||Medical Pin

Y gwasanaethau a dderbyniwch

et|icon_group|

Penderfyniadau er budd gorau’r person

Rydym hefyd yn helpu i gefnogi’r grŵp hunan-eiriolaeth SOUL. Cliciwch ar y ddolen hon am fwy o wybodaeth.

Yn Wrecsam, mae GACGC yn gweithio i gefnogi grwpiau cymunedol, grwpiau hunan-eiriolaeth a phobl eraill sy’n cymryd rhan mewn eiriolaeth gyfunol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r sector gwirfoddol a chymunedol i wneud yn siŵr bod cysylltiadau da yn bodoli rhwng pobl a gwasanaethau, grwpiau a’r llywodraeth.

Lleoliad y Tu allan i’r Sir

Gallwn ddarparu gwasanaeth eiriolaeth i bobl fregus sy’n derbyn gwasanaethau gofal iechyd sy’n byw yng Ngogledd Cymru sydd o ardaloedd eraill yn y Deyrnas Unedig, os bydd yr awdurdod lleol sydd wedi’u lleoli yn cytuno i dalu am y gwasanaeth hwnnw.

Croesawn unrhyw ymholiadau am hyn.

et|icon_house|

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

et|icon_phone|

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

et|social_facebook|

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.