Taliadau Uniongyrchol


  • Text Size

    Zoom in Regular Zoom out

Rydym yn darparu Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol ar gyfer pobl sy’n byw yn Ynys Môn. Mae Taliadau Uniongyrchol yn fodd o dalu am anghenion gofal a chefnogaeth sy’n rhoi mwy o reolaeth i’r person. Mae’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn asesu anghenion y person, yn gweithio allan faint fyddai’n ei gostio i gwrdd â’r anghenion hynny, ac wedyn yn rhoi’r arian i’r person er mwyn iddyn nhw gael rheolaeth drosto. Taliad Uniongyrchol yw’r enw ar yr arian hwn. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Cyngor Ynys Môn.

Gallwn helpu pobl sy’n derbyn Taliadau Uniongyrchol, neu sy’n edrych i mewn i Daliadau Uniongyrchol. Mae ein Gwasanaeth Cefnogaeth yn darparu gwahanol lefelau o gefnogaeth, yn dibynnu ar beth mae’r person eisiau.

Gallwn:

  • Helpu pobl ddeall beth yw Taliad Uniongyrchol a sut bydd yn effeithio arnyn nhw
  • Helpu pobl drefnu Taliad Uniongyrchol
  • Rhoi pobl mewn cysylltiad â mudiadau eraill sy’n gallu cynnig cyngor a chymorth ffurfiol
  • Rhoi cefnogaeth a chyngor ynglŷn â chyfrifoldebau’r person
  • Gefnogi cyflogres a rhywfaint o’r gwaith gweinyddol
  • Darparu Cyfrifon wedi’u Rheoli
  • Rhoi cefnogaeth eiriolaeth i gadw’r Taliad Uniongyrchol yn gweithio’n effeithiol

Cyfrifon wedi’u Rheoli

Mae rhai pobl ar Daliadau Uniongyrchol eisiau cefnogaeth i reoli taliadau staff a’r gwaith gweinyddol sy’n rhan o hynny. Mae ein gwasanaeth Cyfrifon wedi’u Rheoli yn golygu bod GACGC yn cadw’r arian Taliad Uniongyrchol mewn cyfrif diogel. Rydym wedyn yn gwneud y taliadau i’r staff cefnogol ac yn gofalu am gyfraniadau Yswiriant Gwladol a gofynion HMRC eraill.

Os ydych chi'n teimlo bod angen atgyfeiriad rhywun, ffoniwch ni i drafod 01248 670852

NWAAA, 14a Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, LL57 4DF

www.nwaaa.wales

01248 670852

enquiry@nwaaa.co.uk

Friends of NWAAA

**noder nad oes cyfleuster galw heibio yn y swyddfa**

Beth ydym yn wneud?

Mae Nwaaa yn credu'n angerddol wrth alluogi pobl i oresgyn problemau a gwneud dewisiadau gwybodus a fydd yn gwella eu bywydau. Ein nod yw gweithio gyda phobl cyn i sefyllfa ddod yn argyfwng, a'n nod yw gweithio mewn ffordd sy'n cefnogi annibyniaeth a chyfranogiad. Gelwir hyn yn rymuso.

Mae Nwaaa yn gwerthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth a bydd yn gweithio'n galed gyda rhywun sy'n dod yn anghenraid neu'n cael ei eithrio oherwydd pwy ydyn nhw. Mae hyn yn golygu ein bod yn ymladd am gyfleoedd cyfartal a hawliau dynol.